Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση που παρέχει το εργαστήριο δίνει βασικές γνώσεις στα παρακάτω τρία αντικείμενα. Ποιο συγκεκριμένα:

  • Ορυκτολογία: δηλαδή στη μελέτη της δομής τους, των φυσικών, χημικών και μηχανικών ιδιοτήτων των ορυκτών, την μεθοδολογία αναγνώρισής τους μακροσκοπικά ή μικροσκοπικά, αλλά και την μελέτη της χημικής σύστασης τους με χημικές ή φυσικές μεθόδους ανάλυσης. Ο στόχος είναι η καλύτερη χρήση τους που προκείπτει  από την κατανόηση των παραπάνω.
  • Πετρολογία: δηλαδή τη μελέτη των πετρωμάτων, τη γένεση και εξέλιξή τους, την μεθοδολογία αναγνώρισης και ταξινόμησης, και του χαρακτηρισμού τους με χημικές ή φυσικές μεθόδους ανάλυσης. Παράλληλα, δίνονται βασικές γνώσεις για την δομή και την σύσταση της γης και μελετώνται οι τρεις βασικές κατηγορίες πετρωμάτων που απαντούν σε αυτήν, δηλαδή τα πυριγενή, τα ιζηματογενή και τα μεταμορφωμένα πετρώματα.
  • Κοιτασματολογία: όπου μελετώνται οι μορφολογικοί και γενετικοί τύποι των διαφόρων κοιτασμάτων, ο ιστός και η υφή των μεταλλευμάτων, το γεωτεκτονικό περιβάλλον γένεσης.

Η έρευνα και εκπαίδευση γίνεται από τα μέλη ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ του εργαστηρίου. Διοικητική και τεχνική υποστήριξη  παρέχεται από μέλη ΕΤΕΠ και ΙΔΑΧ.