Έρευνα

Αντικείμενα έρευνας

Το εργαστήριο Ορυκτολογίας, Πετρολογίας και Κοιτασματολογίας έχει ως πεδίο έρευνας τα παρακάτω αντικείμενα:

 • Μελέτη και χαρακτηρισμός ορυκτών και πετρωμάτων με διάφορες  μεθόδους
 • Βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα
  • Άργιλοι, καολίνες, μπεντονίτες, ζεόλιθοι, λατερίτες, υδροταλκίτες, άργιλοι στην κεραμική, γεωπολυμερή
  • Δομικά υλικά, διακοσμητικά πετρώματα (αδρανή υλικά, μάρμαρα κτλ)
  • Ορυκτά αμιάντου σε λατομικά αδρανή υλικά
  • Άργιλοι για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων
  • Δομικοί λίθοι αρχαίων μνημείων
 • Μεταλλεύματα
 • Πετρολογική και γεωχημική μελέτη μετεωριτών. Δευτερογενείς διεργασίες και ορυκτά της  γης και του Άρη. Βιο-ορυκτολογία, αστροβιολογία, ισοτοπική γεωχημεία.
 • Οργανολογία και ανάπτυξη καινοτόμων αναλυτικών μεθόδων με εφαρμογές στις γεωεπιστήμες.
 • Αρχαιομετρία

Χρήστες παρεχόμενων υπηρεσιών

 • Εταιρείες κατασκευής δομικών υλικών
 • Εταιρείες παραγωγής κεραμικών προϊόντων
 • Μελετιτικές και Κατασκευαστικές εταιρείες
 • Μεταλλευτικές και Λατομικές επιχειρήσεις
 • Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υπ. Πολιτισμού, Δήμοι, Κοινότητες, Νομαρχίες

Λέξεις κλειδιά

 • Ορυκτά, πετρώματα, άργιλοι, αδρανή υλικά, αμίαντος, μπεντονίτες και διογκούμενα ορυκτά, Fe-Ni-ούχοι λατερίτες, βωξίτες, μάρμαρα, μεταλλεύματα, βιομηχανικά και δομικά υλικά
 • Φασματοσκοπικές μέθοδοι ανάλυσης
 • Μετεωρίτες, βιο-ορυκτολογία
 • Μεταμόρφωση υψηλών πιέσεων