Περράκη Μαρία (Λέκτορας)

Γνωστικό Αντικείμενο Ορυκτολογία
Στοιχεία επικοινωνίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών
Τμήμα Γεωλογίας
Εργαστήριο Ορυκτολογίας, Πετρολογίας και Κοιτασματολογίας
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15780 Ζωγράφου, ΑθήναΓραφείο:
Τηλέφωνο: +30 210 772
E-mail: maria@metal.ntua.gr

Προσωπική ιστοσελίδα:

Σύντομο Βιογραφικό Η Μαρία Περράκη είναι λέκτορας στο Εργαστήριο Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο «Ορυκτολογία», θέση στην οποία εκλέχτηκε 24-6-2009 και διορίστηκε 17-1-2011.Αποφοίτησε το 1998 από το Τμήμα Γεωλογίας του ΕΚΠΑ (βαθμός πτυχίου 7,76). Το χρονικό διάστημα 1998-1999 παρακολούθησε κύκλο προδιδακτορικών μαθημάτων στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών του Ε.Μ.Π., το 1999-2003 εκπόνησε, με υποτροφία του ΙΚΥ, διδακτορική διατριβή με θέμα “Πετρολογική μελέτη των μεταμορφωμένων σχηματισμών της Α. Θεσσαλίας” και το 2003 πήρε το διδακτορικό δίπλωμα από την ίδια Σχολή.

Από τον Ιούλιο 2003 έως το Σεπτέμβριο 2004 ήταν μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας του Πανεπιστημίου του Graz Αυστρίας σε ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα “Μεταμόρφωση υπέρ-υψηλών πιέσεων στη Ροδόπη”. Από τον Ιανουάριο 2004 έως το Δεκέμβριο 2004 ασχολήθηκε με μεταδιδακτορική έρευνα, χρηματοδοτούμενη από το ΙΚΥ, στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής Μηχ. Μετ. –Μετ. του Ε.Μ.Π.

Από το 2004 έως το 2011 (Ιανουάριος) κατείχε θέση μέλους Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής Μηχ. Μετ.-Μετ. με γνωστικό αντικείμενο “Οπτική Μικροσκοπία, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και Μικροανάλυση”.  Τον Απρίλιο 2010, εκπόνησε έρευνα, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, με εκπαιδευτική άδεια.

Διδάσκει (συνδιδασκαλία) τα μαθήματα της Σχολής Μηχ. Μετ.-Μετ.: Ορυκτολογία (1ο εξάμηνο), Πετρολογία (2ο εξάμηνο), Κοιτασματολογία (4ο εξάμηνο), Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία (9ο εξάμηνο) και συμμετέχει στην εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. στη λειτουργία του ηλεκτρονικού μικροσκόπιο σάρωσης και στην ερμηνεία των δεδομένων.

Έχει δημοσιεύσει 20 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 8 πλήρεις εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, 3 εκτεταμένες περιλήψεις σε  πρακτικά διεθνών συνεδρίων και 29 περιλήψεις. Το δημοσιευμένο έργο της τυγχάνει >90 αναφορές τρίτων. Είναι κριτής εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία.

Τα κυριότερα ερευνητικά αντικείμενά της είναι Ορυκτολογία, Πετρολογία μεταμορφωμένων πετρωμάτων (υψηλών και υπέρ-υψηλών πιέσεων), Πετρολογία μαγματικών πετρωμάτων, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και Μικροανάλυση, Φασματοσκοπικές μέθοδοι Raman και FTIR με εφαρμογές σε θέματα Ορυκτολογίας και Αρχαιομετρίας.

Δημοσιεύσεις:

 • 1 ΕΠ)  PERRAKI M., PERRAKI T., KOLOVOS K., TSIVILIS S., KAKALI G. 2002: Secondary raw materials in cement industry. Evaluation on the sintering and hydration processes by means of thermal analysis. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 70, 143-150.
 • 2 ΕΠ)  KAKALI G., TSIVILIS S., KOLOVOS K., CHOUPA K., PERRAKI T., PERRAKI M., STAMATAKIS M., VASILATOS C. 2003: Use οf secondary mineralizing raw materials in cement production. The case study of a stibnite ore. Materials Letters, 57, 3117-3123.
 • 3 ΕΠ)  PERRAKI M., PROYER A., MPOSKOS E., KAINDL R., HOINKES G. 2006: Raman microspectroscopy on diamond, graphite and other carbon polymorphs from the ultrahigh-pressure metamorphic Kimi Complex of the Rhodope Metamorphic Province, NE Greece. Earth and Planetary Science Letters, 241, 672-685.
 • 4 ΕΠ)  FARYAD S.W., PERRAKI M., VRANA S. 2006: P-T evolution and reaction textures in retrogressed eclogites from Svetlik, the Moldanubian Zone (Czech Republic), Mineralogy and Petrology, 88, 297-319.
 • 5 ΕΠ)  PERRAKI M., SMITH D.C., MPOSKOS E. 2007: The luminescent carbon-bearing microinclusion enigma in the Kimi Unit, Rhodope, Greece: Raman microscopic point analyses and mapping with different lasers, Spectrochimica Acta, part A, 68, 1077-1084.
 • 6 ΕΠ)  AIDONA E., SCHOLGER R., MAURITCH H.J., PERRAKI M. 2008: Remanence acquisition in a roman-style gold furnace, Physics and Chemistry of the Earth, 33, 438-448.
 • 7 ΕΠ)  PERRAKI M., KORSAKOV A., SMITH D.C., MPOSKOS E. 2009: Raman spectroscopic and microscopic criteria for the distinction of microdiamonds in ultrahigh-pressure metamorphic rocks from diamonds in sample preparation materials, American Mineralogist, 94, 546-556.
 • 8 ΕΠ)  MPOSKOS E., PERRAKI M., PALIKARI S. 2009: Single and multiphase inclusions in metapelitic garnets of the Rhodope Metamorphic Province, NE Greece. Spectrochimica Acta, part A, 73, 477-483.
 • 9 ΕΠ)  TSIKOURAS B., KARIPI S., RIGOPOULOS I., PERRAKI M., POMONIS K., HATZIPANAGIOTOU K. 2009: Geochemical processes and petrogenetic evolution of rodingite dykes in the ophiolite complex of Othrys (Central Greece). Lithos, 113, 540-541.
 • 10 ΕΠ) KORSAKOV A.V., PERRAKI M., ZHUKOV V.P., DE GUSSEM K., VANDENABEELE P., TOMILENKO A.A. 2009: Is quartz a potential indicator of ultrahigh-pressure metamorphism? Laser Raman spectroscopy of quartz inclusions in ultrahigh-pressure garnets. European Journal of Mineralogy, 21, 1313-1324.
 • 11 ΕΠ) KORSAKOV A.V., DE GUSSEM K., ZHUKOV V.P., PERRAKI M., VANDENABEELE P. 2009: Aragonite-Calcite-Dolomite Relationships in UHPM polycrystalline carbonate inclusions from the Kokchetav Massif, European Journal of Mineralogy, 21, 1301-1312.
 • 12 ΕΠ) KORSAKOV A.V., PERRAKI M., ZEDGENIZOV D.A., BINDI L., VANDENABEELE P., SUZUKI A., KAGI H. 2010: Diamond-graphite relationships in ultrahigh-pressure metamorphic rocks from the Kokchetav Massif, Northern Kazakhstan. Journal of Petrology, 51, 3, 763-783.
 • 13 ΕΠ) PAPADOPOULOS N.D., KARAYIANNI H.S., TSAKIRIDIS P.E., PERRAKI M., HRISTOFOROU E. 2010:  Cyclodextrin Inclusion Complexes as Novel MOCVD Precursors for Potential Cobalt Oxide Deposition. Applied Organometallic Chemistry, 24, 112-121.
 • 14 ΕΠ) TSITOURAS A., PERRAKI TH., PERRAKI M., TSIVILIS S., KAKALI G. 2010: The effect of synthesis parameters on the structure   and properties of metakaolin based geopolymers. Materials Science Forum, Vols. 636-637, 149-154.
 • 15 ΕΠ) PANAGIOTOPOULOU C., KAKALI G., TSIVILIS S., PERRAKI Th., PERRAKI M. 2010: Synthesis and characterisation of slag based geopolymers. Materials Science Forum, Vols. 636-637, 155-160.
 • 16 ΕΠ) KORDATOS K., NTZIOUNI A., THEODORATOU A., PERRAKI M., TERRONES M., KASSELOURI-RIGOPΟULOU V. 2010: Synthesis and characterization of nitrogen doped carbon nanotubes. Materials Science Forum, Vols. 636-637, 714-721.
 • 17 ΕΠ) SKARVELIS P., PAPADIMITRIOU G., PERRAKI M. 2010: Self-lubricating composite coatings containing TiC-MnS or WC-MnS compounds prepared by the plasma transferred arc (PTA) technique. Journal of Tribology, 132, 031302-1 – p31302-8.
 • 18 EΠ) KORSAKOV A.V., VANDENABEELE P., PERRAKI M., MOENS L. : First findings of monocrystalline aragonite inclusions in garnet from diamond-grade UHPM rocks (Kokchetav Massif, Northern Kazakhstan). Spectrochimica Acta Part A, accepted manuscript
 • 19 EΠ) STEPANOV A.S., KORSAKOV A.V., YURYEVΑ O.P., NADOLINNIY V.A., PERRAKI M., DE GUSSEM K., VANDENABEELE P.: Brown diamonds from an eclogite xenolith frm Udachnaya kimberlite, Yakutia, Russia. Spectrochimica Acta Part A, accepted manuscript
 • 20 ΕΠ) PAPADOPOULOS N.D., KARAYIANNI H.S., TSAKIRIDIS P.E., PERRAKI M., XRISTOFOROU E.: MOCVD Cobalt oxide deposition from a precursor: Decomposition mechanism, structure and properties. Journal of the Electrochemical Society, 158, accepted manuscript
 • 21 ΕΣ) MPOSKOS E., PERRAKI M. 2001: High pressure Alpine metamorphism of the Pelagonian allochthon in the Kastania area (Southern Vermion), Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, XXXIV, 3, 939-948.
 • 22 ΕΣ) PERRAKI M., MPOSKOS E. 2001: New constraints for the Alpine HP metamorphism of the Ios basement, Cyclades, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, XXXIV, 3, 977-984
 • 23 ΕΣ)  TSIVILIS S., KAKALI G., PERRAKI T., STAMATAKIS M., KOLOVOS K, AIVALIOTIS J., PERRAKI M. 2002: Use of Selected minerals as secondary Raw materials in cement industry. Part I: Effect on the burnability of raw mix. Key Engineering Materials, Vols 206-213, 1891-1894.
 • 24 ΕΣ)  MPOSKOS E., BAZIOTIS I., PALIKARI S., PERRAKI M., DIAMANTOPOULOS A.  2006: Petrology and geochemistry of garnet-spinel metaperidotites and associated spinel-garnet clinopyroxenites from the UHP Kimi complex, Eastern Rhodope (NE Greece). XVIIIth Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Belgrade, Serbia, 3-6 September 2006, 394-398.
  25 ΕΣ)  BAZIOTIS I., MPOSKOS E., PALIKARI S., PERRAKI M. 2007: Geochemistry of ultramafic rocks from the ultrahigh-pressure metamorphic Kimi Complex in E. Rhodope (NE Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece, XXXX, 653-665.
  26 ΕΣ) ZEVGOLIS  E., ZOGRAFIDIS C., HALIKIA I., PERRAKI M. 2009: Roasting reduction kinetics of an Indonesian nickeliferous laterite ore, Proceedings of the 3rd International Conference AMIREG: Assessing the Footprint of Resource Utilization and Hazardous Waste Management, Athens, pp. 459-465.
  27 ΕΣ) ECONOMOU G., KOUGEMITROU I., PERRAKI M., KONSTANTINIDI E., SMITH D.C. 2010: A mineralogical study of some mycenaean seals employing mobile Raman microscopy, Bulletin of the Geological Society of Greece, 2010, Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May, 2010, ΧLIII, No2 804-811.
  28 ΕΣ)  PERRAKI M., KARIPI S., RIGOPOULOS I., TSIKOURAS B., POMONIS P., HATZIPANAGIOTOU K. 2010: Grossular/hydrogrossular in rodingites from Othrys ophiolite (Central Greece): Raman spectroscopy as a tool to distinguish it from vesuvianite, Proceedings of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece, Special Volume 99, 317-322.
  29 ΕΣ)   MPOSKOS E., KOSTOPOULOS D., PERRAKI M., PROYER A., KAINDL R., HOINKES G. 2001: The Greek Rhodope: A new UHPM province. UHPM workshop 2001 Waseda, Japan, Abs. volume, 218-222.
  30ΕΣ)   PERRAKI M., MPOSKOS E., HOINKES G., ORFANOUDAKI A. 2002: Amphibole zonation in glaucophane schists, epidote amphibolites and albite gneisses as a guide to the metamorphic evolution of the Pelagonian Zone, E. Thessaly, Greece. Proceedings of the XVIIth Congress of the Carpathian Geological Association, Bratislava, Slovakia, Geologica Carpathica, 53 (Sp. Volume), 164-165.
  31 ΕΣ)   PERRAKI M., PROYER A., MPOSKOS E., KAINDL R., BAZIOTIS I., HOINKES G. 2004: Micro and nanodiamonds in garnets of metapelitic rocks from the Greek Rhodope: an in-situ micro-Raman study. Proceedings of the 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, T2-35.
  32 ΕΣ)   PERRAKI M., PERRAKI T., KOLOVOS K., TSIVILIS S., KAKALI G. 2001: Secondary raw materials in cement industry. Evaluation on the sintering and hydration processes by means of thermal analysis. 5th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis MEDICTA 2001, Santiago de Copostella, Spain. Abs. volume, 25.
  33 ΕΣ)   KAKALI G., TSIVILIS S., STAMATAKIS M., PERRAKI T., KOLOVOS K., VOGLIS N., CHOUPA K., PERRAKI M. 2001: Study of modified clinker by means of instrumental methods of analysis. International Conference, Instrumental Methods of Analysis / Modern Trends and Applications ΙΜΑ 2001, Ioannina, Greece. Abs. volume, 224.
  34 ΕΣ)   MPOSKOS E., KROHE A., PERRAKI M. 2003: Record of Variscan Low-P/High-T metamorphism in Alpine medium-P rocks of the Pelagonian Zone, Greece. Geophysical Research Abstracts, 5, 04438.
  35 ΕΣ)   PERRAKI M., HOINKES G., MPOSKOS E., THOENI M. 2003: Early Cretaceous & Tertiary metamorphic events of the Pelagonian Zone in the E. Thessaly area, Greece. Geophysical Research Abstracts, 5, 05836.
  36 ΕΣ)    KAINDL R., PERRAKI M., PROYER A., HOINKES G. 2004: CO2-inclusions in metapelitic garnets of the ultrahigh-pressure Rhodope Metamorphic Province, NE Greece. 32nd International Geological Congress, 2004, Abs. Vol., T36.03, 84-3.
  37 ΕΣ)   MPOSKOS E., BAZIOTIS I., PALIKARI S., PERRAKI M., KROHE A., HOINKES G. 2004: Alpine UHP metamorphism in the Kimi Complex of the Rhodope HP province, NE Greece: Mineralogical and Textural indicators. 32nd International Geological Congress, 2004, Abs. Vol., T36.04, 18-28.
  38 ΕΣ)   PERRAKI M., PROYER A., MPOSKOS E., KAINDL R., BAZIOTIS I., HOINKES G. 2004: Raman microspectroscopy on diamonds from the Rhodope Metamorphic Province. 32nd Int. Geol. Congr., 2004, Abs. Vol., T36.04, 18-13.
  39 ΕΣ)   BAUER C., PROYER A., KRENN K., PERRAKI M., HOINKES G. 2005: Zircon study from the Rhodope metamorphic province, Greece. Mitteilungen der Oesterreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 150, 17.
  40 ΕΣ)   MPOSKOS E., KROHE A., PERRAKI M. 2005: Garnet-spinel metaperidotites and spinel-garnet pyroxenites from Organi-Kimi area in the Eastern Rhodope ultrahigh-pressure metamorphic terrane, NE Greece: Implication for mantle processes in converging plate setting. Mitteilungen der Oesterreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 150, 113.
  41 ΕΣ)   SCHNEIDER Y., PUHR B., TIRK H., KRENN K., BAUER C., PROYER A., MPOSKOS E., PERRAKI M., HOINKES G. 2005: Metamorphic evolution of the UHP Kimi complex Eastern Rhodope mountains, Greece. Mitteilungen der Oesterreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 151, 107.
  42 ΕΣ)   KORSAKOV A.V., ZEGDENIZOV D.A., PERRAKI M., RAGOZIN A.L., KAGI H. 2006: Raman spectroscopy on graphites from the diamondiferous kyanite gneisses, Kokchetav Massif, Northern Kazakhstan. GEORAMAN 2006 7th International Conference on Raman Spectroscopy Applied to Earth and Planetary Sciences, Book of Abstracts, 29-30.
  43 ΕΣ)   PERRAKI M., SMITH D.C., MPOSKOS E. 2006: The luminescent carbon-bearing microinclusion enigma in the Kimi Unit, Rhodope Greece: I. Raman microscopic point analyses with different lasers. GEORAMAN 2006 7th International Conference on Raman Spectroscopy Applied to Earth and Planetary Sciences, Book of Abstracts, 27-28.
  44 ΕΣ)   SMITH D.C, PERRAKI M., MPOSKOS E. 2006: The luminescent carbon-bearing microinclusion enigma in the Kimi Unit, Rhodope Greece: II. Raman mapping of the luminescent phase. GEORAMAN 2006 7th International Conference on Raman Spectroscopy Applied to Earth and Planetary Sciences, Book of Abstracts, 112-113.
  45 ΕΣ)   BRECOULAKI H., SMITH D.C., ECONOMOU G., PERRAKI M., KOUGEMITROU I., STASINOPOULOU E. 2008: The panel paintings from Pitsa (Greece, 6th c. BC): A first analytical assessment of their materials and technique. 5th Symposium of the Hellenic Society of Archaeometry, Athens 2008, Book of Abstracts, O17.
  46 ΕΣ)   ECONOMOU G., PERRAKI M. 2008: Raman spectroscopy: a powerful tool for studying asbestos in building materials. 26th European Conference of the Society for Environmental Geochemistry and Health SEGH2008, 26.
  47 ΕΣ)   KARIPI S., RIGOPOULOS I., PERRAKI M., TSIKOURAS B., POMONIS P., HATZIPANAGIOTOU K. 2008: Raman spectroscopy as a tool to distinguish grossular/hydrogrossular from vesuvianite in rodingites from the Othrys ophiolite (central Greece). GEORAMAN 2008 8th International Conference on Raman Spectroscopy Applied to Earth and Planetary Sciences, Book of Abstracts, 92.
  48 ΕΣ)   KORSAKOV A., DE GUSSEM K., PERRAKI M., VANDENABEELE P., TOMILENKO A. 2008: Can quartz be an ultrahigh-pressure indicator? GEORAMAN 2008 8th International Conference on Raman Spectroscopy Applied to Earth and Planetary Sciences, Book of Abstracts, 26.
  49 ΕΣ)   KORSAKOV A., DE GUSSEM K., PERRAKI M., VANDENABEELE P. 2008: Raman study of polycrystalline carbonate inclusions in garnets from the UHP Kokchetav Massif. GEORAMAN 2008 8th International Conference on Raman Spectroscopy Applied to Earth and Planetary Sciences, Book of Abstracts, 93.
  50 ΕΣ)   KORSAKOV A., PERRAKI M., DE GUSSEM K., VANDENABEELE P. 2008: Raman spectroscopy study of fluid inclusions from the UHP metamorphic rocks (Kokchetav Massif, Northern Kazakhstan). GEORAMAN 2008 8th International Conference on Raman Spectroscopy Applied to Earth and Planetary Sciences, Book of Abstracts, 94.
  51 ΕΣ)   KORSAKOV A., PERRAKI M., ZEDGENIZOV D., RAGOZIN A., KAGI H. 2008: Origin of diamond and graphite inclusions in garnet and kyanite porphyroblasts from the UHPM kyanite gneisses, Kokchetav Massif, Northern Kazakhstan. 33rd International Geological Congress, Oslo Norway, 2008, Abs. cd, UHP-03, part 1.
  52 ΕΣ)   PALIKARI S., PERRAKI M., MPOSKOS E., BAZIOTIS I. 2008: Multiphase inclusions in metapelitic garnets of the Rhodope Metamorphic Province, NE Greece. GEORAMAN 2008 8th International Conference on Raman Spectroscopy Applied to Earth and Planetary Sciences, Book of Abstracts, 107.
  53 ΕΣ)   PERRAKI M., KORSAKOV A., SMITH D., MPOSKOS E. 2008: Raman study of “in-situ” and “exotic” diamonds. GEORAMAN 2008 8th International Conference on Raman Spectroscopy Applied to Earth and Planetary Sciences, Book of Abstracts, 29.
  54 ΕΣ)   STEPANOV A., PERRAKI M., KORSAKOV A., DE GUSSEM K., VANDENABEELE P. 2008: Raman study of brown diamonds from an eclogite xenolith, Udachnaya kimberlite, Yakutia, Russia. GEORAMAN 2008 8th International Conference on Raman Spectroscopy Applied to Earth and Planetary Sciences, Book of Abstracts, 75.
  55 ΕΣ)   SMITH D., KOUGEMITROU I., PERRAKI M., KONSTANTINIDI E., KONTAKI M., OIKONOMOU G. 2008: Mycenean seals made from coloured stones in the National Archaeological Museum, Athens, Greece. GEORAMAN 2008 8th International Conference on Raman Spectroscopy Applied to Earth and Planetary Sciences, Book of Abstracts, 120.
  56 ΕΣ)  MITSIS I., GODELITSAS A., GOETTLICHER J., STEININGER R., GAMALETSOS P., PERRAKI M., STAMATAKIS M. 2009: Chromium-bearing clays from Crommyonia volcanic area, Greece. International Clay Conference, Italy, 2009.
  57 ΕΣ)  SMITH D.C., BRECOULAKI H., ECONOMOU G., KOUGEMITROU I., PERRAKI M., STASINOPOULOU E. 2009: The in situ MRM first discovery of lazurite on a painted marble pyxis at the National Archaeological Museum, Athens,
  58 ΕΣ)  PANAGIOTOPOULOU Ch., TSIVILIS S., PERRAKI T., PERRAKI M., KAKALI G. 2009: Blast furnace slag as raw material for geopolymer synthesis.   33nd International Conference on Advanced Ceramics and Composites (ICACC), Florida, USA, 2009.
  59 ΕΣ)  TSITOURAS A., PERRAKI TH., PERRAKI M., TSIVILIS S., KAKALI G. 2009: The effect of synthesis parameters on the structure   and properties of metakaolin based geopolymers. International Materials Symposium MATERIAIS 2009.
  60 ΕΣ)  PANAGIOTOPOULOU C., KAKALI G., TSIVILIS S., PERRAKI Th., PERRAKI M. 2009: Synthesis and characterisation of slag based geopolymers. International Materials Symposium MATERIAIS 2009.
  61 ΕΣ)  KORDATOS K., NTZIOUNI A., THEODORATOU A., PERRAKI M., TERRONES M., KASSELOURI-RIGOPOULOU V. 2009: Synthesis and characterization of nitrogen doped carbon nanotubes. International Materials Symposium MATERIAIS 2009.